Luxury Gems

BLUE SAPPHIRE 
8.08CT ( ROYAL BLUE )
SRI LANKA
AQUAMARINE ( LIGHT BLU )
7.35CTS Vivid
DIM: 12.76X10.84X8.18
SHAPE: OCTAGON
BLUE SAPPHIRE
3.01CT ( ROYAL BLUE )
SRI LANKA

AVAILABLE TO PURCHASE

BLUE SAPPHIRE 
5.50CT ( ROYAL BLUE )
SRI LANKa
BLUE SAPPHIRE 
10.02CT ( ROYAL BLUE )
SRI LANKA
BLUE SAPPHIRE 
3.03CT ( ROYAL BLUE )
SRI LANKA
BLUE SAPPHIRE 
8.46CT ( ROYAL BLUE )
SRI LANKA
BROWN TOURMALINE
4.31 CTS ( NATURAL SRI LANKA )
DIM: 12.36X08.86X5.49
SHAPE: Cushion Rectangular
 GOLDEN PINK TOURMALINE 
13.42 CTS ( NATURAL ) 
SRI LANKA
Yellow TOURMALINE
5.52 CTS ( NATURAL SRI LANKA )
DIM: 13.62 X 7.80 X 6.14 
SHAPE: OCTAGON
EMERALD 
2.31 CT  ( NATURAL )
DIM: 10.04X5.91X4.83
SHAPE: OCTAGON
 
PINK TOURMALINE
3.42 CTS ( NATURAL SRI LANKA )
DIM: 9.18X9.02X6.39mm
SHAPE: OVEL
Yellow TOURMALINE 
2.90 CTS ( NATURAL SRI LANKA )
DIM: 10.36 X 7.62 X 4.88
SHAPE: Cushion Rectangular
TOPAZ
95.97 CTS NATURAL VIVID
 BLUE SAPPHIRE  
1.90 CTS ( CORNFLOWER BLU NATURAL ) 
SRI LANKA
AQUAMARINE Greenish Blue
1.45 CTS ( NATURAL )
DIM: 9.05 X 5.45 X 4.24
SHAPE: OCTAGON
YELLOW SAPPHIRE
22.29 CTS ( NATURAL VIVID )
SRI LANKA

AVAILABLE TO PURCHASE